• امروز، روز جهانى رویا است …
    رویاهایمان را فراموش نکنیم.
    به رویاهایمان فکر کنیم ….