• این تصور که اغلب فرض می‌کنیم یه آدم مشهور به خواست خودش برای مشهورتر شدن دست به خلق جنجال نمی‌زنه اشتباهه.
    همیشه جنجال موثرترین و سریع‌ترین ابزار کسب شهرته.