• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/03 ساعت 03:46

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  شکستن داس وخرد شدن چکش شوروى
  بخش چهاردهم و پانزدهم
  ——-
  http://mohajerani.maktuob.net