• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/03 ساعت 13:30

    برخی میگوید این کار چه ارزشی دارد؟داستان امام با شاهی که قبول نداشت اما شاه کشورش بود را بخوانید تا متوجه موضوع شوید:
    من باز این ناراحتی که برایم پیدا شد،در ملاقاتی که محمد رضا با یکی از رئیس جمهورهای امریکا بود من آن تلخی در ذائقه‌ام هست،که می‌دیدم …آنجا جلوی میز آن …