• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/03 ساعت 13:30

    رئیس جمهور ایستاده بود و او عینکش را برداشته بود به او نگاه نمیکرد.از این طرف نگاه میکرد و این مثل یک‌ بچه مکتبی.تشبیهش کردم به یک بچه مکتبی‌های زمان سابق که مقابل معلمشان،میترسیدند و وحشت داشتند.یک همچو صحنه‌ای بود.من این قدر ناراحت شدم که تلخی‌اش الآن هم در ذائقه‌ام هست