• دبستان ما یه نمونه‌مردمی رو به روی پارک ملت بود. دیوار به دیوار یه دبیرستان دخترانه بود که در پارک‌وی مشهور بود‌. حتی معلم‌های مشترکمون که همه هم مرد نبودن می‌اومدن گریه می‌کردن پیش ما!
    چند ماه بعد خلاف‌ترین پسر کلاس رو گروهی از دخترای دبیرستانی دم در مدرسه تا می‌خورد زدن.