• اگر برخی در داخل تصور می‌کنند که شل شدن #تحریم‌ها و امکان فروش نسبی #نفت در دوره #بایدن از سوی #ایران ، در بلند مدت ادامه می‌یابد، اشتباه می‌کنند. اگر در چند ماه آینده پیشرفتی در مداکرات احیای #برجام حاصل نشود، واشنگتن برنامه جدیدی را نسبت به ایران در پیش می‌گیرد.