• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/03 ساعت 18:22

  متن صحبت در جلسه: ارزیابى و نقد کتاب،
  نقد تحریف مدرن امام خمینى(جنگ عراق و ایران)
  پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى
  شنبه، سوم مهرماه ١٤٠٠
  ——-
  http://Mohajerani.maktuob.net