• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/07/03 ساعت 08:57

    برای خرید دفتر مشق بچه‌ها به دنبال طرح جلدی از قهرمان‌های ملی بودم؛ معتقدم باید از کودکی، نسل آینده را قهرمان و قهرمان پرور بار آورد؛
    #علی_لندی‌ها نمونه‌ای از قهرمان‌های در دسترس و ملموس نسل آینده‌اند که می‌توانند ایثار و گذشت را تا رسیدن به #شهید_سلیمانی‌ها مشق کنند.