• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/07/03 ساعت 10:06

    «چرا ما خارج از شهر زندگی می‌کنیم؟» اولین کتاب کودک پیتر اشتامه. تصویرگری‌های یوتا باوئر به شدت با فضای کتاب هماهنگه و پر از فریم‌هایی برای جست‌وجو و کشف جزئیات.