• انحصار فعالیت در #بورس شکسته شد

    با صدور جواز فعالیت برای ۶۰ نهاد مالی در ۸ ماه گذشته تعداد نهادهای مالی تحت نظارت و رسمی بورس به ۷۸۱ رسید