• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/07/03 ساعت 13:27

    برای بار چهارم #اینستاگرام صفحه #خبرگزاری_مهر رو بست …!
    و هیچکس یا نهادی نیست که مارا از این تحقیر ملی که هر روز ده‌ها صفحه دغدغه مند بسته یا تعلیق می‌شوند، رها کند …
    بانیان وضع موجود هم برای گذر ازپاسخگویی کارمند شدند ولی همچنان امیدواریم که شاید داد مارا بستانند
    @Ejei_com