• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/03 ساعت 02:23

    شما یک سال بابات نبینی یک هفته‌ای که کنارشی گوشی میگی بزارم کنار شاید بیشتر پیشش باشم. بی خیال مستند سازی و نگاری و تصویربرداری شوید.بچسبید به بودن در‌فضای اربعین. وقت بسیار است. ضمنا جاماندگان خیلی دعا کنید