• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/02 ساعت 13:40

  نقد و بررسى کتاب: نقد تحریف مدرن امام خمینى( جنگ عراق و ایران)
  ———-
  مقاله:
  صدام بعثى؛ آغازگر جنگ تحمیلى
  نوشته: محمد کاظم تقوى
  مدیر بخش تحقیقات دفتر نشر آثار امام خمینى، نمایندگى قم

  سایت مکتوب
  http://Mohajerani.maktuob.net