• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/02 ساعت 13:18

    بازسازى روابط عربستان با ایران، اقدامى مهم در امنیت منطقه و حذف اعمال اراده آمریکا، صلح و آرامش در یمن و کاهش رقابت هاى منطقه اى