• وقتی که مضامین معنوی نیز «کالا» و از «زندگی شدن» حذف شده‌اند، لوکس می‌شوند و فانتزی. بزک شده‌اند و از واقعیت بدور، توجیه پذیرند و مصرفی‌.
    شهید ذوالفقاری فلافل‌فروش هرچه خواستگاری رفت نه شنید و حالا چنین برایش تولد مجازی می‌گیرند!
    اوها رنج ایمانشان را زیستند و اینان کالایش کردند.