• این هم از نشانه‌های #خودشیفتگی_فرهنگی است که کسانی که نه باور دارند نه عمل، آنهایی را که باور دارند اما عمل نمی‌کنند را شماتت می‌کنند.
    ارزش دختری که باور دارد اما عمل نمی‌کند نسبت به آن کس که نه باور دارد نه عمل، هزاران بار بیشتر است.