• حقیقت آن است که متن این طرح، علیرغم برخی فرازهای قابل تأمل و بعضا مفید، به شکلی غیرمنتظره و دور از ذهن، آنچنان غیرمنطقی، بخشی‌نگر و سفارشی، خلاف قوانین موجود، مخرب و غیرقابل ارزیابی بود که حتی بدبین‌ترین افراد نسبت به مجلس یازدهم هم، این حد از خطا و انحراف را گمان نمی‌بردند/۱۰