• آزمون جدی و واضحی، پیش روی شورای نگهبان است:
    شورا که مصوبه واردات خودرو را بخاطر یکی دو ابهام، به مجلس بازگرداند، طبیعتا مصوبه «تقویت امنیت غذایی» را با انبوهی از موارد خلاف شرع و قانون، مرجوع خواهد کرد و جواز زیرپوستی تغییرکاربری و زمینخواری سفید را، جدی و واضح، برنخواهد تابید/۸