• خودم می‌دونم دوست جالبی هستم ولی با هیچ استانداردی دوست خوبی نیستم. در نهایتم خیلی زندگی و روابط شادی دارم.
    همیشه خدا رو شکر می‌کنم بابت اون دوستام که شاید پر سرو صدا نبودن ولی همیشه کنارم بودم و صد بارم افتادم دستم رو گرفتند.