• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/01 ساعت 21:18

    در منظر عمومی؛ ۳۴٪ و ۶۴٪ و ۱۰٪ را ۱۰۰٪ می‌داند در حالی‌که، اکثر دانش‌آموزان می‌دانند، جمع این اعداد؛ ۱۰۸٪ است؟!