• این عکس‌ها پرتره زندانیان #بگرام هست، دیروز تو یکى از دفترهاى ادارى زندان پیدا کردم. تاریخ عکس‌ها مشخص نیست ولى فکر میکنم تو همین پایگاه بگرام توسط امریکایى‌ها و یا ارتش #افغانستان گرفته شده باشه، هیچ اثرى از نام زندانى‌ها نبود و هرکسى فقط یک کد داشت.