• قانون جهش تولید و تأمین مسکن برای از بین رفتن دغدغهٔ مهم مردم شریف ایران، توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید.
    همکاران عزیز در وزارت راه و شهرسازی برای جهادی بزرگ به پهنای خاک ایران زمین آماده باشند.

    بسم الله الرحمن الرحیم …

    #جهاد_مقدس https://pic.twitter.com/۵MQzUSfABZ