• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/01 ساعت 12:13

    یکی از امامان جمعه زنانی را بیشتر از چهار فرزند نزایند ولایی نمیداند!
    معیار جدید برای التزام عملی!