• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/01 ساعت 01:25

    متن نطق آقاى رئیسى در سازمان ملل را دو بار خواندم. متن دقیق، جامع و هوشمندانه تنظیم شده است. تناظر بین حمله مردم آمریکا به کاپیتول و ماجراى هواپیماى آمریکایى در فرودگاه کابل، تصویرى روشن از موقعیت ملى و جهانى آمریکا بود، از کاپیتول تا کابل هم، از یاد نمى رود. نطق موثر همین است!