• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/07/01 ساعت 00:11

    اینکه ما گفتیم این [حادثه‌] فراموش نشود، صرفا برای از دست دادن عزیزان نیست، حادثه مهم است؛ حادثه دارای ابعاد گوناگونی است؛ حادثه از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اخلاقی و دینی، روشنگر است.
    #شهدای_منا