• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

    1400/07/01 ساعت 13:44

    نوبت‌دهی واکسیناسیون به افراد ۱۵ سال به بالا رسید
    تمامی متولدین ۱۳۸۵ و قبل از آن در سراسر کشور می‌توانند از طریق سامانه http://salamat.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن را انتخاب و در برابر #کرونا واکسینه شوند.
    #COVID۱۹Vaccine