• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/01 ساعت 18:19

    مردی زنی بگرفت. به روز پنجم فرزندی بزاد. مرد به بازار رفت و لوح و دواتی بخرید. او را گفتند: این از بهر چه خریدی؟ گفت طفلی را که پنج روزه زایند، سه روزه مکتبی شود!
    عبید زاکانی
    همین‌جوری. به دور از سیاست