• دکتر مهدی صفری؛ معاون اقتصادی وزارت خارجه: سفارت‌خانه‌ها دیده‌بان هستند و نقش مهمی در رفع نیازهای کشور دارند.

    وزارت خارجه فعال به اندازه ده وزارت‌خانه برای کشور مفید است.