• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/06/31 ساعت 09:23

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  شکستن داس و خرد شدن چکش شوروى
  بخش چهاردهم
  ——-
  http://mohajerani.maktuob.net