• در فاصله‌ی غیرمعمول شروع به کار دولت، تا انتصاب رئیس سازمان محیط زیست، که هر روز طولانی‌تر هم می‌شود، دقت کنید به ترافیک عجیب طرحهای تهاجمی به محیط زیست و منابع طبیعی کشور.
    یافتن رد پای یک جریان پیچیده و به‌هم‌پیوسته که در حال چیدن محصول چندسال برنامه‌ریزی پنهان است، سخت نیست/۱