• یادمه چند وقت پیش آقای رییس @mojtabamahmoodi می‌خواست خیلی سریع به من پول قرض بده برای خرید یک ملک. نصف شرکت از جمله @M۰stafamahmoudi و مدیر مالی و پیک موظف دفتر و بقیه وسط کرونا پاشدن اومدن بانک که بشه به شیوه مافیا پول رو انتقال داد. فکر کنم دیگه اون راهم بسته شد.