• یک نمونه خوب درباره یکی از مهم‌ترین مسائل فرهنگی جامعه: ذهنیت زدگی فرهنگی.
    عقاید، باورها و ارزش هایی که به رفتار نمی‌رسند.
    از فرهنگ کار تا فرهنگ سیاسی وضعیت همین است.