• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/06/30 ساعت 15:24

    سیدعلیرضابهشتی‌شیرازی که انسان مؤمن‌وشریفی است استفاده از واژه «خودفروش» توسط مقام‌معظم‌رهبری برای ورزشکاران ایرانی که با پرچم بیگانه در المپیک شرکت کرده بودند را قذف و مستوجب مجازات دانسته است. بنظرمی‌رسد راست می‌گوید و اقتضا می‌کند این اتهام پس گرفته و تبعات آن جبران شود.
    #الگو