• پیراهن‌ بلند و آستین بدون دگمه و گشاد یکی از آن لباس‌هاییه که واقعا برای من به شخصه دل‌چسبه. حس راحتی خوبی بهم می‌ده، مخصوصا اگر یقه هم نداشته باشه و گرد باشه. متاسفانه اما تولید نمی‌شه و باید بدی بدوزن برات و من هنوز نتونستم خیاط اینکاره و پارچه مناسب و خوب پیدا کنم