• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/06/30 ساعت 08:28

    از شرق برای همکاری بیشتر باغرب و از غرب برای همکاری بیشتر با شرق باید بهره برد.
    به هیچکدامشان نباید پناه برد.