• مطالبه | مدیریت بازار برای مهار گرانفروشی

    کالاهای مصرفی از محل تولید تا قفسه توزیع باید رصد شوند.