• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/06/30 ساعت 12:51

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  شکستن داس و خرد شدن چکش شوروى
  بخش سیزدهم
  ——
  http://mohajerani.maktuob.net