• رفاه و آرامش زائرین #اربعین خط قرمز ماست.به معاون حمل ونقل،رئیس سازمان هواپیمایی وتمام مسئولین زیربط دستور دادم با هرگونه گران‌فروشی بلیت اربعین برخورد کنند.
    شخصا گزارشات را پیگیری و بازرس ویژه‌ای در فرودگاه‌ها مستقر کرده‌ام و از فردا نظارت میدانی در دفاتر فروش نیز ایجادخواهدشد.