• و اما القلب المشغول بالمولی …
    و قلبی که دلبسته به مولاست، هم دنیا دارد، ‌هم آخرت دارد هم خدا دارد