• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/06/29 ساعت 14:46

    خودتان را جای اعضای شورای نگهبان بگذارید و نظارت بر قوانین، انتخابات و تفسیر قانون اساسی را تمرین کنید.
    رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان، یک رویداد حقوقی برای آشنایی عملی با نظرات و وظایف شورای نگهبان است که به همت پژوهشکده شورا برگزار می‌شود و تا پایان شهریور فرصت ثبت‌نام دارد.