• از بعد روی کار آمد الکاظمی تا امروز روابط عراق و ایران تنش‌های مهمی داره و داشته اما واقعیت اینه که دغدغه‌مندان حوزه بین‌الملل اونقدر که براشون آمریکا و روسیه و چین و فلان مهمه، رابطه با کشور هم مسلک و همسایه براشون مهم نیست که حتی درباره وضعیت دیپلماتیک ایران و عراق سوال بپرسند.