• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

  1400/06/28 ساعت 11:32

  جرأت کنید راست و حقیقی باشید
  جرأت کنید زشت باشید
  خود را همان که هستید نشان بدهید
  این بزک تهوع‌ انگیز دو رویی و دو پهلویی را
  از چهره روح‌ خود بزدایید،
  با آب فراوان بشویید!

  رومن رولان
  از کتاب ژان کریستف