• والتر بنیامین تمبرهای مهر خورده روی پاکت‌نامه‌ها را راوی قصه‌های نگفته می‌داند. قصه‌هایی که هرکدام بخشی از تاریخ را بازگو می‌کنند.
    نقش این قصه‌های نگفته را امروز، شاید همین درفت‌های انباشته توییتر یا ایمیل‌های ارسال نشده و نوت گوشی تلنبار از نوشته‌های خوانده نشده ایفا می‌کند.