• با مزدوری حکومت خودگردان و محمود عباس، دو زندانی آخر فرار کرده از زندان اسراییل هم دستگیر شدند و هر ۶نفرشان زیر سنگین‌ترین شکنجه‌هایند.
    پس از تصویر حنظله، حالا این ۶نفر با استهزاء اسراییل تصویر تازه‌ای از مقاومت فلسطین را رقم زدند؛ «قاشق».

    *تندیس سنگی ‌به‌تراش میثم عبدال کویتی.