• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/27 ساعت 12:27

    مرکز واکسیناسیون بوستان گفت وگو امروز شنبه به متولدان ۱۳۷۵ و قبل آن واکسن تزریق می‌کند. ارایه کارت ملی الزامیست