• محمد رضا باقری   biataberavim@

    1400/06/27 ساعت 08:55

    ایرانیها چرا تو غربت احساس راحتی میکنن؟
    پاشون میرسه ترکیه شلوارک میپوشن!
    پاشون میرسه عراق شلوار کردی میپوشن! یونیفرم زیارته؟