• ای کاش فیلمسازانی که دربدر دنبال جشنواره می‌گردند و گاهی نیز شاهکار می‌کنند و جشنواره فیلمی مانند «کدو تنبل» را می‌یابند!اگر کمی وقت بگذارند تا فیلم بهتری بسازند،هم برای کشورشان مفیدتر خواهند بود و هم زودتر به شهرت و ثروت می‌رسند.