• نه تعصبی روی دولت قبل دارم و نه دشمنی با دولت حال، اما به زعم این جماعت، همه خیرات و برکات-اگر چیزی مانده باشد-از دولتی سر این «دولت عالم» است و فقر و بدبختی و فلاکت از معصیت آن «دولت ظالم»

    دولت روحانی شر مطلق است و دولت رییسی خیر تام و تمام که از قضا، خلافش هم ثابت نمی‌شود