• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/27 ساعت 14:20

    رهبر معظم انقلاب: رژیم سفاک و نسل‌کش و نامشروع ضهیونیستی سعی می‌کند با حضور در میدان‌های ورزشی بین‌المللی برای خود مشروعیت دست‌وپا کند

    به هیچ وجه منفعل نشوید

    دولت موظف است از راه‌های حقوقی و دیپلماسی از ورزشکاران حمایت کنند

    #Tokyo۲۰۲۰